Üldplaneeringu ülevaatamise tulemused

________________________________________________________________________

KALLASTE LINNA ÜLDPLANEERINGU ÜLEVAATAMISE TULEMUSED 2014

________________________________________________________________________

Kallaste Linnavolikogu vaatas 14. märtsi 2014 istungil üle Kallaste linnas kehtestatud planeeringud. Põhilahenduselt ajakohaseks tunnistatud Kallaste linna üldplaneeringu elluviimist ja üldplaneeringu teemaplaneeringu „Kallaste linna miljööväärtuslike alade kaitse- ja kasutustingimused“ koostamist otsustati jätkata.