Majanduslike huvide deklaratsioonid

Alates 2014. aastast esitab huvide avaldamiseks kohustatud isik (edaspidi deklarant) majanduslike huvide deklaratsiooni elektrooniliselt huvide deklaratsioonide registrile nelja kuu jooksul ametisse asumisest või deklaratsiooni esitamise kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31. maiks.

Kohalikus omavalitsuses on deklarantideks:

1) kohaliku omavalitsuse volikogu liige;

2) valla- või linnavalitsuse liige;

3) osavalla või linnaosa vanem;

4) valla või linna ametiasutuse juht;

5) valla või linna ametiisik, kui sellise kohustuse on kehtestanud kohaliku omavalitsuse volikogu;

6) kohaliku omavalitsuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku asutatud sihtasutuse juhtorgani liige, kui sellise kohustuse on kehtestanud kohaliku omavalitsuse volikogu või avalik-õigusliku juriidilise isiku nõukogu või sellega võrreldav organ.


Huvide deklaratsioonide registri põhimäärus

1 Majanduslike huvide deklaratsioonid 2013
2 Majanduslike huvide deklaratsioonid 2012
3 Majanduslike huvide deklaratsioonid 2011
 

23804482_1929222267104413_382333971_n.jpg

23846484_1929224067104233_1295488779_n.jpg

23804515_1929224063770900_118191886_n.jpg

17793077_1670217039671605_1893221525_n.jpg