Täiendavad sotsiaaltoetused

Täiendavaid sotsiaaltoetusi makstakse Kallaste linna eelarvest vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõikele 1. Kallaste linna eelarvest makstava sotsiaaltoetuse eesmärk on toetada ja soodustada isiku ja tema perekonna toimetulekut või kompenseerida taotlejale osutatud ravi- või sotsiaalteenuste kulu.

Täiendavat sotsiaaltoetust võib taotleda füüsiline isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Kallaste linn ja kes tegelikult viibib või elab alaliselt Kallaste linna haldusterritooriumil või kellele vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele tuleb osutada vältimatut sotsiaalabi, kui ei ole sätestatud teisiti.

Kallaste linna eelarvest makstakse järgmisi täiendavaid toetusi:

1 RAVIMIKULU HÜVITAMINE JA TOETUS ABIVAHENDI SOETAMISEKS
2 RAVIKINDLUSTUSETA ISIKULE RAVIKULU HÜVITAMINE
3 TOETUS RASKE MAJANDUSLIKU OLUKORRA PUHUL
4 KÜTTEPUUDE TOETUS
5 EAKATE SÜNNIPÄEVATOETUS
6 TOETUS ÕNNETUSJUHTUMI PUHUL
7 KOOLI ALUSTAMISE TOETUS
8 KOOLI LÕPETAMISE TOETUS
9 TOETUS LASTE TOITLUSTAMISEKS
10 NOORTELAAGRI TUUSIKU TOETUS
11 JÕULUTOETUS
12 SÜNNITOETUS
13 MATUSETOETUS