Vältimatu sotsiaalabi

Alus: Sostsiaalhoolekande seadus § 2 p 12, § 8 p 2, § 9 ja § 28¹


Vältimatu sotsiaalabi – piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud sotsiaalhoolekandelised abinõud, mis tagavad vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju. Isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, osutatakse vältimatut sotsiaalabi.


Vältimatut sotsiaalabi on õigus saada Kallaste linna elanikul või Kallaste linna halduspiirkonnas asuval kindla elukohata isikul, välismaalasel või pagulasel.

Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

 

Vältimatu sotsiaalabi saamiseks Kallaste linnas tuleb pöörduda Kallaste linnavalitsuse sotsiaalteenistuse poole.