Üldplaneeringu teemaplaneering

________________________________________________________________________

KALLASTE LINNA ÜLDPLANEERINGU TEEMAPLANEERING „KALLASTE LINNA MILJÖÖVÄÄRTUSLIKE ALADE KAITSE- JA KASUTUSTINGIMUSED“

________________________________________________________________________

Teemaplaneering algatati 2010. aastal. Planeeringu eesmärgiks on Kallaste linna üldplaneeringus määratletud miljööväärtuslike alade täpsustamine ja täiendamine detailsemate kaitse- ja kasutustingimustega.

Planeeringu menetlusetapid:

 

 

Planeeringu kooskõlastasid:

 

  1. Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon;
  2. Maa-amet;
  3. Muinsuskaitseamet;
  4. Alatskivi Vallavalitsusega loetakse planeering planeerimisseaduse § 17 lõike 5 alusel kooskõlastatuks.

 

27.01.-24.02.2014 toimunud avaliku väljapaneku ajal ei esitatud teemaplaneeringu kohta ühtki ettepanekut ega vastuväidet.

17.03.2014 Kallaste Linnavalitsuses toimunud avaliku arutelu tulemuste alusel tehti teemaplaneeringus parandused ja täiendused, mis planeeringu põhilaendusi ei muutnud ja täiendavaid kooskõlastusi ei nõudnud (vt avaliku arutelu protokoll).

03.04.2014 kirjaga nr 7-5/967-2 kiitis Tartu maavanem järelevalve käigus teemaplaneeringu heaks ja tegi ettepaneku planeering kehtestada.

Kallaste linna üldplaneeringu teemaplaneering Kallaste linna miljööväärtuslike alade kaitse- ja kasutustingimused“ kehtestati Kallaste Linnavolikogu 28. aprilli 2014 otsusega nr 14.

Teemaplaneering koosneb alljärgnevatest osadest:

 

  1. Teemaplaneeringu I köide – seletuskiri (sisaldab planeeringuettepaneku tekstiosa nin muinsuskaitse eritingimusi);
  2. Teemaplaneeringu joonis (planeeringuettepaneku graafiline osa);
  3. Teemaplaneeringu II köide – lisad (sisaldab teavet planeeringu koostamise käigus tehtud menetlustoimingute ja koostöö kohta, vaheotsuseid ja muid planeerimisprotsessi käigus koostatud dokumente, samuti planeeringuala ajaloolise kujunemise ning olemasoleva olukorra iseloomustust).

 

 

23804482_1929222267104413_382333971_n.jpg

23846484_1929224067104233_1295488779_n.jpg

23804515_1929224063770900_118191886_n.jpg

17793077_1670217039671605_1893221525_n.jpg