Asjaajamise kord

Kallaste linna ehitusmäärus

 

 

Linnavalitsuse avalduste blanketid:

 

Projekteerimistingimuste taotlus

 

Detailplaneeringu algatamise taotlus

 

Kaeveloa taotlus

 

Raieloa taotlus kasvavate puude ja põõsaste raieks või kärpimiseks

 

Muud ehitusvaldkonnaga seotud avalduste blanketid asuvad riikliku ehitisregistri kodulehel.

 

Riigilõivud

Makse saaja: Kallaste Linnavalitsus

Arvelduskonto:

IBAN:  EE581010152000014002  AS SEB Pank

 

Ehitusseaduse alusel tehtavad toimingud

§ 317. Ehitusloa taotluse läbivaatamine

(1) Ehitise püstitamise, rekonstrueerimise või laiendamise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 127,82 eurot ja lisaks 0,31 eurot iga ehitatava ruutmeetri kohta ehitusprojektis fikseeritud ehitise netopinnast arvutatuna.

(2) Ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 63,91 eurot, kui ehitusluba taotletakse üksikelamu, suvila, aiamaja või taluhoone püstitamiseks.

(3) Ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 31,95 eurot, kui ehitusluba taotletakse:

1) üksikaelamu, korteri, suvila, aiamaja või taluhoone rekonstrueerimiseks või laiendamiseks;

2) ehitise lammutamiseks.

§ 318. Kirjaliku nõusoleku taotluse läbivaatamine

Kirjaliku nõusoleku taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 31,95 eurot.

§ 319. Kasutusloa taotluse läbivaatamine

(1) Ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 63,91 eurot, kui eelnevalt on väljastatud ehitusluba ehitise püstitamiseks, laiendamiseks või rekonstrueerimiseks.

(2) Ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 31,95 eurot, kui eelnevalt on väljastatud ehitusluba:

1) üksikelamu, suvila, aiamaja või taluhoone püstitamiseks

2) üksikelamu, suvila, aiamaja, taluhoone või korteri  rekonstrueerimiseks või laiendamiseks.

Ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 8,94 eurot, kui eelnevalt on väljastatud ehitusluba ehitise osaliseks lammutamiseks.

Ehitise teenindamiseks vajaliku rajatise või väikeehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 7,66 eurot.

Käesoleva paragrahvi lõigetes 1-4 nimetamata ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 63,91 eurot.

§ 320. Riikliku ehitisregistri dokumendi väljastamine

Riikliku ehitisregistri andemete kinnitatud väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu 1,27 eurot iga lehekülje eest.

 

Valdkonda reguleerivad õigusaktid:

 

Ehitusseadus

Planeerimisseadus

Muinsuskaitseseadus

Maareformi seadus

Looduskaitseseadus

Asjaõigusseadus

Asjaõigusseaduse rakendamise seadus

Riigilõivuseadus

Haldusmenetluse seadus

 


Kasulikke linke:

 

Maa-amet

Muinsuskaitseamet

Päästeamet

Ehitisregister

Kinnistuportaal

 

23804482_1929222267104413_382333971_n.jpg

23846484_1929224067104233_1295488779_n.jpg

23804515_1929224063770900_118191886_n.jpg

17793077_1670217039671605_1893221525_n.jpg