Üldplaneering

Kallaste linna üldplaneering

Kallaste linna üldplaneering algatati Kallaste Linnavolikogu 22.02.2005. a otsusega nr 4 eesmärgiga luua eeldused Kallaste linna tasakaalustatud ruumiliseks arenguks. Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi KSH) algatati Kallaste Linnavolikogu 17.12.2010. a otsusega nr 26.

Kallaste Linnavolikogu võttis Kallaste linna üldplaneeringu vastu 09.11.2012. a otsusega nr 28.

20.11.–18.12.2012. a toimunud avaliku väljapaneku ning 27.12.2012. a toimunud avaliku arutelu tulemuste alusel puudus Kallaste linna üldplaneeringu ja selle KSH aruande parandamise ja täiendamise vajadus, sest Kallaste Linnavalitsusele ei esitatud ühtki ettepanekut ega vastuväidet (vt avaliku arutelu protokoll ja osalejate nimekiri).

Lähtuvalt Keskkonnaameti 05.02.2013. a kirjast nr JT 6-6/13/23876-6 korraldas Kallaste Linnavalitsus üldplaneeringu ja selle KSH aruande avalikustamise teistkordselt. 11.02.–11.03.2013 toimunud avaliku väljapaneku ajal Kallaste Linnavalitsusele ühtki vastuväidet ei esitatud, kuid Maanteeameti lõuna regioon esitas üldplaneeringu korrigeerimiseks ettepanekud, millega Kallaste Linnavalitsus arvestas. Planeeringu avaliku väljapaneku ja 18.03.2013. a toimunud avaliku arutelu tulemusena tehti üldplaneeringus nimetatud ettepanekutest lähtuvad parandused ja täiendused, mis planeeringu põhilahendusi ei muutnud ja täiendavaid kooskõlastusi ei nõudnud: likvideeriti Pihlaka tänava pikendusena kavandatud täiendav ristmik ning korrigeeriti planeeringu seletuskirja (vt avaliku arutelu protokoll ja osalejate nimekiri).

11.04.2013. a kirjaga nr JT 6-8/13/23876-9 kiitis Keskkonnaamet heaks Kallaste linna üldplaneeringu KSH aruande, millega on võimalik tutvuda siin

22.04.2013. a kirjaga nr 7-1.1/285 edastas Kallaste Linnavalitsus üldplaneeringu järelevalve teostamiseks Tartu maavanemale, kes esitas 20.05.2013. a kirjaga nr 7-5/1413-2 planeeringule terve rea parandusettepanekuid. Maavanema märkustest lähtuvalt ja planeeringu põhilahendusi muutmata korrigeeris Kallaste Linnavalitsus üldplaneeringu teksti, jooniseid ning planeeringudokumentide struktuuri. 17.06.2013. a kirjaga nr 7-5/1413-4 andis Tartu maavanem Kallaste linna üldplaneeringule heakskiidu ning tegi ettepaneku selle kehtestamiseks.

Kallaste Linnavolikogu kehtestas 25.06.2013. a otsusega nr 14 Kallaste linna üldplaneeringu, mille materjalid on siin:

  • Kallaste linna üldplaneeringu seletuskiri
  • Kallaste linna üldplaneeringu joonised:

1. Põhijoonis

2. Liiklusskeem ning parkimine

3. Ühisveevärk- ja kanalisatsioon

Kallaste linna üldplaneeringu lisad:

Olemasoleva olukorra analüüs

Piirangud ja väärtused

Sotsiaalobjektid

Teed ja tänavad

Detailplaneeringute paiknemine

Munitsipaalomand

Tõmbe- ja arengualad

Elektrivõrk

Sidevõrk

 

 

23804482_1929222267104413_382333971_n.jpg

23846484_1929224067104233_1295488779_n.jpg

23804515_1929224063770900_118191886_n.jpg

17793077_1670217039671605_1893221525_n.jpg