KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU

Saada link Prindi PDF

Alates 01.aprillist 2016 kehtib Kallaste linnas korraldatud jäätmevedu. Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse teenuse kontsessiooni korras MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus korraldatud hanke võitnud ettevõtja poolt.

Korraldatud jäätmeveopiirkond hõlmab tervet Kallaste linna territooriumi, kus korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik. Kohustust ei ole jäätmelubaomavatel jäätmevaldajatel. Korraldatud jäätmeveoga ei ole hõlmatud avaliku üritusekorraldamise luba vajavad üritused ega ühistranspordipeatustes, tänavatel, avalikes parkides, kalmistutel ning haljasaladel paiknevate avalike jäätmemahutitetühjendamine. Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga sõltumata sellest, kas jäätmevaldaja on liitunud korraldatud jäätmeveoga või mitte ja kas jäätmevaldaja on sõlminud jäätmeveolepingu või mitte.

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigiks on segaolmejäätmed (jäätmekood 20 03 01).

Ühismahuti kasutamine

Ühismahuti on jäätmemahuti, mida omavahelise kokkulepe alusel kasutab rohkem kui üks jäätmevaldaja ning mille tühjendamiseks on vähemalt ühel jäätmevaldajal sõlmitud jäätmevedajaga jäätmeleping. Jäätmevaldajad, kes kasutavad ühismahutit, on kohustatud sõlmima ühismahuti kasutamise kirjaliku kokkuleppe ja volitama esindama ühte jäätmevaldajat jäätmekäitluslepingu sõlmimiseks. Ühismahutit, v.a kilekotti, on lubatud kasutada üksnes naaberkinnisasjadel või ühise õuealaga korterelamutes tekkivate jäätmete kogumiseks. Ühismahuti kasutaja loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks.

Ühismahuti kasutamisel on jäätmeveolepingu sõlmimine kohustuslik. Ühismahuti kasutamiseks korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumisel esitavad jäätmevaldajad linnavalitsusele vormikohase ühismahuti kasutamise taotluse. Ühismahuti asukoht tuleb kooskõlastada nii linnavalitsuse kui territooriumi valdajaga.

Ühismahuti kasutamise taotlus

Ühismahuti kasutamise taotluse lisa

Jäätmevaldaja erandkorras vabastamine korraldatud jäätmeveoga liitumisest

Kui kinnistul puudub elutegevus või kasutatakse seda ainult periooditi (suvila omanikud), siis saab jäätmevaldaja esitada Linnavalitsusele taotluse jäätmeveost vabastamiseks.

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastatud jäätmevaldaja esitab üks kord aastas, järgmise aasta 20. jaanuariks, linnavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnisasjal ei ole aasta kestel või korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise perioodi kestel elatud või kinnisasja ei ole kasutatud. Kui vabastatud jäätmevaldaja 20. jaanuariks kinnitust ei esita, loetakse ta 21. jaanuarist korraldatud jäätmeveoga liitunuks.

Vabastatud jäätmevaldaja on kohustatud teavitama linnavalitsust korraldatud jäätmeveoga erandkorras liitumisest vabastamise asjaolude muutumisest või äralangemisest hiljemalt kolmekümne päeva jooksul alates nende asjaolude talle teatavaks saamisest. Linnavalitsusel on õigus nõuda dokumente, mis tõendavad, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine taotlus

Kinnitus jäätmekäitluse kohta

Segaolmejäätmete konteinerite suurused ja tühjendussagedused

Segaolmejäätmete väljaveo minimaalsed sagedused: tiheasustuses peab jäätmevedu toimuma vähemalt kord nelja nädala jooksul ning tiheasutusalalt, kus biojäätmete kompostimine on jäätmetekke kohas tagatud, võib olmejäätmeid regulaarselt ära vedada üks kord 12 nädala jooksul.

Harvema tühjendussageduse loa saamiseks peab jäätmevaldaja esitama linnavalitsusele sellekohase taotluse.

Korraldatud jäätmeveo graafiku muutmise taotlus

Juhul kui korraldatud jäätmeveoga liitunud isik ei ole jäätmeveo toimumise ajaks kogumismahutit nõuetekohaselt paigaldanud, on jäätmevedajal õigus nõuda jäätmeveo teenustasu suuruses, millist ta võiks nõuda kogumismahuti tegeliku tühjendamise korral. Kui kindlaks määratud kogumismahutite tühjendamise sagedusele vaatamata on mahuti ületäitunud või levitab tugevat haisu või kui on suurenenud kahjurite teke või ümbruskonna reostuse oht, on jäätmevaldajal kohustus tellida mahuti tühjendamine viivitamatult ja võtta tarvitusele meetmed, mis on tarvilikud ümbruskonna reostamise vältimiseks.

Väikseim konteineri suurus on 80-liitrit (0,08m3). Eramajade omanikud võivad kasutada ka kuni 150 l kilekotte.

Teenustasu

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus, mille liige on Kallaste linn, viis läbi korraldatud jäätmeveo hange, eesmärgiga leida kuni 30.09.2016 Tabivere vallale ning Kallaste linnale segaolmejäätmete vedaja.

Hanke võitis Ragn-Sells AS, kes tegi soodsaima pakkumuse. Periood on lühikest aega põhjusel, et alates 01.10.2016 moodustavad kõik kümme liiget ühe veopiirkonna ehk kõigis 10 omavalitsuses on üks vedaja ja üks hind.

Alljärgnevas tabelis on toodud mõne konteineri hinnakiri. Hinna saab arvutada ka ise.

1m3 hind 5,31 € ilma 20% käibemaksuta ja 1 m3 hind 6,37 € koos käibemaksuga.

 

Konteineri tüüp, m3

Teenustasu ühekordse jäätmeveo eest, käibemaksuta

Teenustasu ühekordse jäätmeveo eest , käibemaksuga

0,15 (kott)

0,80

0,96

0,08

0,42

0,51

0,12

0,64

0,76

0,24

1,27

1,53

0,6

3,19

3,82

1,5

7,97

9,56

 

Täieliku hinnakirja (sh rendihinnad) koos lepingu ja veograafikuga saadab jäätmevaldajale AS Ragn-Sells.

 

Kallaste linna jäätmehoolduseeskiri (Kallaste Linnavolikogu 16.03.2016 määrus nr 7)

Viimati uuendatud ( Teisipäev, 18 Oktoober 2016 12:22 )  

23804482_1929222267104413_382333971_n.jpg

23846484_1929224067104233_1295488779_n.jpg

23804515_1929224063770900_118191886_n.jpg

17793077_1670217039671605_1893221525_n.jpg